Simon Says [Comic]

[Source: @Kantieno / Veggie Donut]