Volcanic Yoshi Cloud [Pic]

A Yoshi shaped eruption from the Sakurajima volcano (Kyushu, Japan.)

[Source: D. Clifford Brown | Via]