Hey Beautiful… [Comic]

beautiful

[Source: Things in Squares Comics | Like “Things in Squares” on Facebook]