The International Guide to Shutting People Up [Comic]

shut1
shut

[Source: James Chapman]