Disney Movies Retold Through Haiku [Pics]


----------------

disney-movies-haiku-1

Thanks to Buzzfeed, here are 21 Disney movies retold through Haiku poetry. Haikuna matata!

disney-movies-haiku-2

disney-movies-haiku-3

disney-movies-haiku-4

disney-movies-haiku-6

disney-movies-haiku-7

disney-movies-haiku-8

disney-movies-haiku-9

disney-movies-haiku-10

disney-movies-haiku-11

disney-movies-haiku-12

disney-movies-haiku-13

disney-movies-haiku-14

disney-movies-haiku-15

disney-movies-haiku-16

disney-movies-haiku-17

disney-movies-haiku-18

disney-movies-haiku-19

disney-movies-haiku-21

disney-movies-haiku-20

disney-movies-haiku-5

[Source: Buzzfeed | Via IC]

2 Responses to Disney Movies Retold Through Haiku [Pics]